سروته یک کرباس انشای فوق العاده داره و حاوی حرفهای نجاتبخشه. فکر میکنم میتونه باعث رشد آدم بشه. فضاش خیلی دوستداشتنیه و گاهی آدم رو یاد افسانهای ایرانی میندازه. 
تنها چیزیش که اذیتم کردقسمتای تاریخ اصفهان و معرفی اصفهان بود که برام خسته کننده بود.

منبع: http://www.goodreads.com