کتاب متوسطی بود بیشتر برای افرادی که قصد انجام تحقیقی جامع در مورد سید جمال الدین اسد آبادی دارند مفید به نظر می رسه.