کتاب شامل قسمت های بسیار خوبی از متون نثر فارسی بود که توسط آقای دولت آبادی گزیده شده بود و به خصوص حکایاتی که از دو کتاب "جوامع الحکایات و لوامع الروایات" و "هزار و یک شب" نقل شده بود خیلی عالی بودند.