اطلاعات بالای آقای طلوعی باعث شده که کتاب مطالب مفید زیادی داشته باشه.