از معدود کتاب های کم حجم مرحوم استاد باستانی پاریزی است. مطالب کتاب خوب و مفید بود.