کتاب خوبی بود که نقل قول های بسیار جالبی داشت از نوشته های قدما در باب زنان و رفتار با آن ها.