محمد ابراهیم باستانی پاریزی
تهران ، علم ،1387

توضیحات:

 

جناب آقای محمد ابراهیم باستانی پاریزی استاد تاریخ دانشگاه تهران هستند که مجموعه ای از مقالات خویش را گردآوری فرموده ودر مجموعه ای هفت گانه به علاقه مندان تاریخ عرضه می دارند .تاریخ همواره از موضوعاتی است که مورد توجه اقشار مختلف در همه جوامع بشری است ، که از یک طرف باعث عبرت آموزی آدمیان بوده واز یک طرف مایه سرگرمی و تفنن است . استاد معظم در مقدمه کتاب خود می فرمایند که هیچ پدیده ای در عالم تفکر بشری ، بیشتر و بهتر از تداوم و پیوستگی حوادث تاریخی ، آدم را به فلسفه خلقت عالم ایجاد، آشنا نخواهد کرد و حقیقت آن است که فلسفه،یا به


قول ویل دورانت «ملکه علوم»راهیچ فرزندی مددکارتر و وفادارتر از تاریخ نیست که تار و پود حیات فلسفه را تاریخ به هم می بافد. کتاب سرشار از حوادث و حکایات تاریخی است که با قلم شیوا و شیرین استاد در 8 فصل به نامهای سیاست اهل ، و اهل سیاست - نامه ای از پاریس شخصیت های تاریخی در مثنوی-کلیات شمس برزکوه- امام جمعه کرمان جاذبه سیاسی قاهره و صفای لری روایت شده است . تاریخ و شخصیتهای تاریخی در نگاه بزرگانی همچون مولانا و فردوسی به گونه ای بدیع در این مقالات مورد بررسی قرار گرفته اند.

منبع: http://hadis.aqlibrary.org