داستان های کتاب خوب بودند، در کل این کتاب میگل د اونامونو از کتاب سرشت سوگناک زندگیش (که غیر داستانی بود) جالب تر بود.