کتاب خوبی بود ولی خیلی از مقالات این کتاب را در کتاب های دیگر استاد مرحوم باستانی پاریزی خونده بودم.