کتاب ابن مشغله ی نادر ابراهیمی مثل بقیه ی کتاب های آن مرحوم فوق العاده بود و راحت و صمیمی.