در کتاب«اقبال»نمازهاى بسیار ذکر شده،از جمله دوازده رکعت که در هر رکعت سوره«حمد» یک مرتبه و سوره «قل هو اللّه احد» یازده مرتبه خوانده مى‏شود.

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا