این کتاب هم مانند بقیه ی کتاب های استاد باستانی پاریزی بسیار مفید و ارزنده بود.