در این روز غسل وارد شده،و روزه‏اش سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده است.و نماز سلمان به صورتى‏ که در ضمن اعمال روز اوّل بیان شد بجاى آورده شود.

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا