در روز بیست و سیم این ماه خارجیان خنجر زهرآلود بر ران مبارک حضرت امام حسن مجتبى علیه السّلام زدند، زیارت آن حضرت و لعن بر ظالمان و قاتلان آن حضرت مناسب است.

منبع: زاد المعاد، علاّمه محمد باقر مجلسى

التماس دعا